Skip to content

Regulamin

Regulamin edycji 2020 (nieaktualny)

Organizator

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE (Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie www.stowarzysze.om.pttk)

Cele imprezy

 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników,
 • promowanie ruchu i zdrowego stylu życia,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Polski,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów.

Współpraca

Komitet Organizacyjny

Kierownik Imprezy: Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660)
Sędzia Główny: Michał Kuś (PInO nr leg. 747)
Kartografia: Michał Kuś
Budowa tras:, Barbara Szmyt, Michał Kuś
Biuro zawodów:

 • Dariusz Walczyna (PInO nr leg. 420)
 • Agnieszka Kuś (PInO nr leg. 744)
 • Członkowie Klubu InO STOWARZYSZE

Termin i miejsce

2-4 października 2020 r.

Baza Rajdu:
Ośrodek „Krokodyl u Jana”
Topornia 21 26-400 Przysucha
51.334608 20.628112

Forma, etapy, kategorie

Sobota:

 • Rogaining pieszy 8h (TP8h)
  start indywidualny, 1 pkt. do odznaki InO,
  zaliczany do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację
 • Rogaining pieszy 5h (TP5)
  start indywidualny, 1 pkt. do odznaki InO
 • Rogaining rowerowy 5h (TR5)
  start indywidualny, 1 pkt. do odznaki InO

Niedziela:

 • Rogaining 3h (TP3) – tzw. Dożynki
  start indywidualny, 1 pkt. do odznaki InO
  możliwość startu pieszo lub na rowerze

W dożynkach brać udział mogą wszyscy, którzy w sobotę uczestniczyli w Rajdzie w ramach podstawowego wpisowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoby, które chcą wystartować tylko w niedzielę uiszczają opłatę zgodnie z tabelą wpisowego.
Dożynki odbędą się w zależności od ustaleń z lokalnymi władzami, sytuacji epidemiologicznej oraz jeśli do 25.09. udział zadeklaruje minimum 15 osób. Ostateczna decyzja zostanie podjęta 26.09., a jeśli dożynki się nie odbędą, osoby które opłaciły udział tylko w dożynkach otrzymają pełny zwrot wpisowego.

planowane trasy towarzyszące
 • MiniInO – 1 pkt. do odznaki InO
 • BPK – Orienteering z GPS, 1 pkt. do odznaki InO
 • Turystyczno-Rekreacyjne InO (TRInO) – do samodzielnego przebywania
 • Inne – podane w późniejszym terminie

Trasy towarzyszące odbędą się w zależności od ustaleń z lokalnymi władzami oraz sytuacji epidemiologicznej.

Mapy

mapa w skali 1:25000 lub 1:15000, opracowana na podstawie danych pomiarowych LIDAR, OpenStreetMap, bazy BDOT10k, ortofotomapa, baz danych informacji publicznej oraz prac terenowych.

Teren

Leśny i polny, o urozmaiconej rzeźbie (i mikrorzeźbie) terenu i zmiennej sieci drogowej.

Zasady współzawodnictwa

 1. W trakcie rajdu uczestnicy mogą poruszać się pieszo bądź – na trasie rowerowej – rowerem i odpoczywać wg uznania. Nie wolno korzystać pomocy osób trzecich i żadnych środków transportu.
 2. Start tras długodystansowych odbywa się masowo, przy zachowaniu dystansu społecznego przez uczestników bądź przy założonych maseczkach osłaniających usta i nos.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przez cały czas nosić w widocznym miejscu numer startowy.
 4. Mapy dla tras długodystansowych wydawane będą przy rejestracji w Bazie Rajdu. Zaznaczone na mapie punkty nie będą na tym etapie miały przypisanej wartości, a ich numery zostaną przydzielone losowo przy budowie trasy.
 5. Punkty kontrolne będą miały przydzieloną wartość od 0 do 9 punktów przeliczeniowych (PP). Przyporządkowanie wartości do numerów PK zostanie ogłoszone w trakcie odprawy, na pół godziny przed startem poszczególnych tras.
 6. PK w terenie oznaczony jest przestrzennym, biało-czerwonym lub biało-pomarańczowym lampionem, wyposażonym w perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, miejsce umiejscowienia lampionu może zostać oznaczone farbą w aerozolu lub konfetti.
 7. Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację na odpowiednim miejscu karty startowej. W przypadku stwierdzenia braku lampionu informację należy telefonicznie przekazać do Organizatora i wykonać zdjęcie pozwalające zidentyfikować miejsce jego wykonania.
 8. Uczestnik dowolnie wybiera trasę oraz PK do potwierdzenia.
 9. Klasyfikacji podlegają uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów przed upływem 8 godzin. Osoby, które przekroczą ten czas o maksymalnie 30 minut, również są klasyfikowane, ale za każdą minutę od wyniku odejmowany jest 1 PP. Osoby, które dotrą na metę później nie będą klasyfikowane.
 10. O końcowym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów przeliczeniowych. W przypadku tej samej ilości PP, przyznawane jest miejsce ex-aequo.
 11. Na trasie obowiązuje zakaz używania innych map niż dostarczone przez organizatora.
 12. W czasie zawodów dozwolone jest wykorzystywanie urządzeń GPS tylko w celu rejestracji trasy oraz pomiaru odległości. W szczególności nie można wykorzystywać cyfrowych map do pomocy w nawigacji.
Trasy towarzyszące

Zasady uczestnictwa w trasach towarzyszących będą podawane bezpośrednio w trakcie imprezy.

Klasyfikacja

Uczestnicy tras długodystansowych będą klasyfikowani w kategorii OPEN (wszyscy) oraz K (kobiety).

Jeśli uda się zorganizować Dożynki, uczestnicy tras 8h w sobotę i 3h w niedzielę będą rywalizować w łącznej klasyfikacji Wielkiego Smoka.

Klasyfikacja w rankingach

Uczestnicy startujący na trasie 8h rogainingu pieszego (TP8h) będą sklasyfikowani w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które:

 • zapoznały się z niniejszym regulaminem i potwierdzą przy zapisach akceptację jego treści,
 • uiściły opłatę startową,
 • przy rejestracji w Bazie Zawodów złożą oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność,

Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich, biorących udział w zawodach.
Przy rejestracji osoby niepełnoletnie muszą złożyć podpisane przez rodzica / opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w zawodach oraz akceptacji warunków udziału. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z rodzicem lub opiekunem w celu potwierdzenia wyrażonej zgody.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie PMNO.

TrasaPłatność do 25.09Płatność do 01.10Płatność na miejscu
TP8h60 pln75 pln100 pln
TP5h55 pln70 pln100 pln
TR5h55 pln70 pln100 pln
TP3h - dożynki10 pln15 pln25 pln

Zgłoszenie po terminie 25.09.2020 r. nie gwarantuje pełnych świadczeń. Na każdej trasie obowiązuje limit uczestników – 150 osób.

Wszyscy chętni do udziału w dożynkach zapisują się na trasę TP3 na stronie PMNO – dotyczy to również osób, które startują w sobotę i chcą wykorzystać możliwość bezpłatnego startu w niedzielę.  (Ze względu na ograniczenia systemu zapisów PMNO, nie pozwalającego zapisać na drugą trasę w formularzu zostało dodane odpowiednie pytanie),  Osoby niezgłoszone na trasę TP3 w terminie uiszczają pełną płatność za udział, niezależnie od tego, czy startowały w sobotę czy nie.

Rezygnacja przesłana na adres Organizatora w terminie do 2 tygodni przed Rajdem (tj. do 19.09.) upoważnia do otrzymania zwrotu wpisowego, pomniejszonego o kwotę 10 zł. Przepisywanie wpisowego w ramach kategorii jest możliwe bez dodatkowych kosztów do 30.09.2020 r.

Zniżki

Do udziału w zawodach z obniżoną opłatą startową upoważnieni są:

 • Członkowie PTTK z ważną na 2020 r. legitymacją od powyższych kwot odejmują 5 zł.
 • Zwycięzcy tras TP8h, TP5h i TR5h z Przejścia Smoka 2019 od powyższych kwot odejmują 10 zł.

Świadczenia

 • komplet map dla każdego uczestnika,
 • numer startowy,
 • gorący posiłek regeneracyjny w sobotę (na mecie),
 • napoje na mecie,
 • stolik kawowo-herbaciany i dostęp do wrzątku w Bazie,
 • dyplomy dla najlepszych we wszystkich kategoriach, trofeum dla zwycięzcy rogainingu 8h (TP8h),
 • odcisk okolicznościowej pieczęci,
 • pamiątkowa naklejka,
 • potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO),
 • weryfikacja odznak: InO, TRInO, Lampion (wszystkie stopnie),
 • protokół w formie elektronicznej,
 • inne materiały, niespodzianki i nagrody w przypadku pozyskania sponsorów Rajdu.

noclegi

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz specyfikę Bazy, która nie pozwala na bezpieczne zorganizowanie noclegu w sali wspólnej, w tym roku Organizator nie udostępnia możliwości przenocowania w ramach świadczeń.Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w Bazie (domki 2-5 osobowe z łazienkami, nieogrzewane) lub w ramach bazy noclegowej okolic Przysuchy.

harmonogram

Starty poszczególnych tras będą organizowane z przesunięciem, by nie tworzyć niepotrzebnego tłoku na miejscu startu.
Planowane godziny rozpoczęcia to:
Trasa TP8h – 9:00
Trasa TR5h – 10:00
Trasa TP5h – 11:00Niedzielna trasa TP3h – 9:30

Ze względu na brak zorganizowanego noclegu w Bazie w tym roku mapy będziemy rozdawać dopiero przed startem – dla każdej trasy 30 min. przed ww. godziną startu.

Biuro Zawodów będzie czynne w sobotę od godziny 7:00.
Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany najpóźniej w komunikacie technicznym.

Postanowienia końcowe

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych oraz Organizatora w czasie trwania Rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
 • W przypadku wypadku obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu oraz natychmiastowego powiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 • Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, media i sponsorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
 • Szczegółowe zasady przeprowadzenia Rajdu (w tym uwzględniające aktualną sytuację epidemiologiczną) opublikowane zostaną w komunikacie technicznym do 30 września 2020 r.