Regulamin

X Ogólnopolski Rajd na Orientację Przejście Smoka

Organizator

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE (Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie www.stowarzysze.om.pttk)

Cele imprezy

 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników,
 • promowanie ruchu i zdrowego stylu życia,
 • popularyzacja turystycznych marszów na orientację jako doskonałej formy
  niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów.

Współpraca

 • Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie www.om.pttk.pl
 • Szkoła Podstawowa w Bochotnicy

Komitet Organizacyjny

Kierownik Imprezy:
Sędzia Główny:
Kartografia:
Biuro zawodów:

Budowa tras długodystansowych:
 
Budowa tras turystycznych:

 

Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660)
Dariusz Walczyna (PInO nr leg. 420)
Michał Kuś (PInO nr leg. 747)
Agnieszka Kuś (PInO nr leg. 744)
Anna Kadłubowska (PInO nr leg. 718)
Barbara Szmyt
Michał Kuś
Członkowie Klubu InO Stowarzysze

Termin i miejsce

18-20 października 2019 r.

Baza rajdu: Szkoła Podstawowa w Bochotnicy, ul. Zamłynie 1, Bochotnica

Forma, etapy, kategorie

Trasy turystyczne
 • trasa dla zaawansowanych TZ – 2 etapy dzienne i 1 nocny,
  zespoły 1-2 osobowe, 3 x 4 pkt. do odznaki InO,
  zaliczana do Pucharu Polski w Marszach na Orientację
 • trasa dla średniozaawansowanych TU (kat. juniorów TJ) – 2 etapy dzienne i 1 nocny,
  zespoły 1-3 osobowe, 3 x 4 pkt. do odznaki InO,
  zaliczana do Pucharu Polski w Marszach na Orientację
  zaliczana do Pucharu Polski Młodzieży w kat. TJ (dla osób urodzonych w latach 1998-2001)
 • trasa dla niezaawansowanych TT (kat. młodzików TM) – 2 etapy dzienne i 1 nocny,
  zespoły 1-3 osobowe, 3 x 4 pkt. do odznaki InO,
  zaliczana do Pucharu Polski Młodzieży w kat. TM (dla osób urodzonych w latach 2002-2004)
 • trasa dla początkujących TP – 2 etapy dzienne i 1 nocny,
  zespoły 1-5 osobowe, 3 x 3 pkt. do odznaki InO
Trasy długodystansowe
Sobota:
 • Rogaining pieszy 8h (TP8h)
  start indywidualny, 1 pkt. do odznaki InO,
  zaliczany do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację jako trasa TP50
 • Rogaining pieszy 5h (TP5h)
  start indywidualny, 1 pkt. do odznaki InO
 • Rogaining rowerowy 5h (TR5h)
  start indywidualny, 1 pkt. do odznaki InO
Niedziela:
 • Rogaining pieszy 3h (TP3h) – tzw. dożynki
  start indywidualny, 1 pkt. do odznaki InO
  jest możliwość startu na trasie na rowerze poza klasyfikacją

W dożynkach brać udział mogą wszyscy, niezależnie czy w sobotę uczestniczyli w trasach turystycznych czy długodystansowych – i to w ramach podstawowego wpisowego bez żadnych dopłat!

Trasy towarzyszące
 • MiniInO – 1 pkt. do odznaki InO
 • BPK – Orienteering z GPS, 1 pkt. do odznaki InO
 • Inne – podane w późniejszym terminie

Mapy

Trasy turystyczne

czarno-białe lub kolorowe, nietypowe, w różnych skalach, o różnym stopniu przekształcenia dostosowanym do poziomu zaawansowania Uczestników

Trasy długodystansowe

mapy w skali 1:25000 lub 1:15000, generowane proceduralnie z danych pomiarowych LIDAR z informacjami o sieci dróg, zabudowaniach, liniach energetycznych i innych punktach orientacyjnych pochodzącymi z OpenStreetMap, baz danych informacji publicznej oraz prac terenowych.
Dokładność map będzie sprawdzana szczególnie dokładnie w okolicach punktów kontrolnych.

Teren 

Leśny i polny, o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu i ograniczonej sieci drogowej.
W terenie występują strome zbocza wąwozów, na których należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku deszczowej pogody i śliskiego podłoża.

Zasady współzawodnictwa

Trasy turystyczne

Na trasach turystycznych obowiązują „Zasady punktacji i współzawodnictwa w Turystycznych InO PTTK”.

Trasy długodystansowe
 1. W trakcie rajdu uczestnicy mogą poruszać się pieszo bądź – na trasie rowerowej – rowerem i odpoczywać wg uznania. Nie wolno korzystać pomocy osób trzecich i żadnych środków transportu.
 2. Start tras długodystansowych odbywa się masowo.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przez cały czas nosić w widocznym miejscu numer startowy.
 4. Mapy dla tras długodystansowych wydawane będą przy rejestracji w Bazie Rajdu. Zaznaczone na mapie punkty nie będą na tym etapie miały przypisanej wartości, a ich numery zostaną przydzielone losowo przy budowie trasy.
 5. Punkty kontrolne będą miały przydzieloną wartość od 0 do 9 punktów przeliczeniowych (PP).  Przyporządkowanie wartości do numerów PK zostanie ogłoszone w trakcie odprawy, na pół godziny przed startem poszczególnych tras.
 6. PK w terenie oznaczony jest przestrzennym, biało-czerwonym lub biało-pomarańczowym lampionem, wyposażonym w perforator oraz kod QR. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, miejsce umiejscowienia lampionu może zostać oznaczone farbą w aerozolu lub konfetti.
 7. Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację na odpowiednim miejscu karty startowej. W przypadku stwierdzenia braku lampionu informację należy telefonicznie przekazać do Organizatora i wykonać zdjęcie pozwalające zidentyfikować miejsce jego wykonania.
 8. Uczestnik dowolnie wybiera trasę oraz PK do potwierdzenia.
 9. Klasyfikacji podlegają uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów przed upływem 8 godzin. Osoby, które przekroczą ten czas o maksymalnie 30 minut, również są klasyfikowane, ale za każdą minutę od wyniku odejmowany jest 1 PP. Osoby, które dotrą na metę później nie będą klasyfikowane.
 10. O końcowym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów przeliczeniowych. W przypadku tej samej ilości PP, przyznawane jest miejsce ex-aequo.
 11. Na trasie obowiązuje zakaz używania innych map, niż dostarczone przez organizatora.
 12. W czasie zawodów dozwolone jest wykorzystywanie urządzeń GPS tylko w celu rejestracji trasy oraz pomiaru odległości. W szczególności nie można wykorzystywać cyfrowych map do pomocy w nawigacji.
Trasy towarzyszące

Zasady uczestnictwa w trasach towarzyszących będą podawane bezpośrednio w trakcie imprezy.

Klasyfikacja

Uczestnicy tras turystycznych będą klasyfikowani w zgodzie z zadeklarowaną trasą.
Uczestnicy tras długodystansowych będą klasyfikowani w kategorii OPEN (wszyscy) oraz K (kobiety).
Uczestnicy tras 8h w sobotę i 3h w niedzielę będą rywalizować w łącznej klasyfikacji Wielkiego Smoka.
 
Klasyfikacja w rankingach
Zespoły startujące na trasach TU i TZ zostaną sklasyfikowane w Pucharze Polski w Marszach na Orientację
Zespoły składające się z osób urodzonych w latach 1999-2002 i startujące na trasie TU zostaną sklasyfikowane w kategorii TJ Pucharu Polski Młodzieży.

Zespoły składające się z osób urodzonych w latach 2003-2005 i startujące na trasie TT zostaną sklasyfikowane w kategorii TM Pucharu Polski Młodzieży.
Uczestnicy startujący na trasie 8h rogainingu pieszego będą sklasyfikowani w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które:
 • zapoznały się z niniejszym regulaminem i potwierdzą przy zapisach akceptację jego teści,
 • uiściły opłatę startową,
 • przy rejestracji w Bazie Zawodów złożą oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność,

Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich, biorących udział w zawodach.
Przy rejestracji osoby niepełnoletnie muszą złożyć podpisane przez rodzica / opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w zawodach oraz akceptacji warunków udziału. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z rodzicem lub opiekunem w celu potwierdzenia wyrażonej zgody. 

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie Rajdu. Ze względu na konieczność indywidualnej akceptacji regulaminu Uczestnicy zapisują się pojedynczo, niezależnie od kategorii. Osoby startujące zespołowo na trasach turystycznych będą łączone w zespoły przy umieszczaniu na liście startowej na podstawie nazwy zespołu. Jeśli więcej niż jeden zespół planuje wykorzystać tą samą nazwę (np. nazwę klubu), można podać nazwiska osób z zespołu w odpowiednim polu w czasie zapisów. 

Koszt udziału w imprezie jest zależny od terminu wniesienia opłaty startowej oraz trasy, na jakiej startuje zawodnik wg poniższej tabeli:

Trasado 20 wrześniado 13 październikapo 13 października
płatne w Bazie Rajdu
Turystyczne 7080100
Turystyczne TJ i TM607090
Trasa TP – etapy dzienne10 + 210 + 215 + 2
Rogaining pieszy8h
Rogaining rowerowy 5h
7080100
Rogaining pieszy 5h607080
Tylko rogaining pieszy 3h
(niedzielne dożynki)
202530

W przypadku zgłoszeń na same trasy dzienne TP, opłata startowa zależy od liczebności zespołu i wynosi 10 zł za pierwszą osobę i 2 zł za każdą kolejną. Ten wariant udziału obejmuje ograniczony zakres świadczeń – mapy na oba etapy oraz przekąskę i napoje pomiędzy etapami.

Zgłoszenie po terminie 13 października nie gwarantuje pełnych świadczeń.

Dodatkowe opłaty:

 • nocleg w szkole dla osób towarzyszących – 10 zł/os/noc
 • ciepły posiłek w sobotę dla osób towarzyszących – 20 zł/os

Opłatę za start należy uiścić przelewem na konto:

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
49 1140 1010 0000 3281 2500 1007 (mBank)
tytuł przelewu: SMOK 2019 + trasa + imię i nazwisko uczestnika

Rezygnacja przesłana na adres Organizatora w terminie do 2 tygodni przed Rajdem upoważnia do otrzymania zwrotu wpisowego, pomniejszonego o kwotę 10 zł. Przepisywanie wpisowego w ramach kategorii jest możliwe bez dodatkowych opłat maksimum 7 dni przed zawodami. 

Zniżki i bezpłatny udział

Do udziału w zawodach z obniżoną opłatą startową upoważnieni są:

 • Członkowie PTTK z ważną na 2019 rok legitymacją od powyższych kwot odejmują 5 zł, przodownicy InO PTTK odejmują 10 zł – dla wszystkich wariantów poza „Trasa TP – tylko etapy dzienne” – koszt tej trasy dla wszystkich członków PTTK to 7 zł.
 • Mieszkańcy powiatu puławskiego – 50% zniżki od opłaty na trasie TP – etapy dzienne oraz na niedzielny rogaining 3h „dożynki”.

Do bezpłatnego udziału w imprezie upoważnieni są:

 • posiadacze karty wolnego wstępu wydanej przez Komisję InO PTTK mają prawo bezpłatnego startu na trasach turystycznych – pod warunkiem zgłoszenia najpóźniej do 13 października 2019 r.
 • zgłoszona przy zapisach rodzina uczestników (1 osoba dorosła i maksimum 4 dzieci) – udział w trasach dziennych TP lub TT oraz grach i zabawach nawigacyjnych. Nocleg w bazie zawodów oraz ciepły posiłek regeneracyjny w sobotę za dodatkową opłatą.
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bochotnicy wraz z rodzinami (na trasie „turystyczna TP – tylko etapy dzienne”)

Świadczenia

 • komplet map dla każdego uczestnika
 • nocleg z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w Bazie Rajdu – w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i materac)
 • gorący posiłek regeneracyjny w sobotę (po etapach dziennych)
 • stolik herbaciano-kawowy oraz dostęp do wrzątku w bazie imprezy
 • woda, herbata i przekąska regeneracyjna pomiędzy etapami dziennymi tras turystycznych
 • dyplomy dla najlepszych we wszystkich kategoriach, trofeum dla zwycięzcy rogainingu 8h
 • jubileuszowa niespodzianka na dziesiątą edycję Rajdu
 • odcisk okolicznościowej pieczęci
 • pamiątkowa naklejka
 • potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO)
 • weryfikacja odznak: InO, TRInO, Lampion (wszystkie stopnie)
 • protokół w formie elektronicznej
 • inne materiały niespodzianki i nagrody w zależności od hojności sponsorów Rajdu

Postanowienia końcowe

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych oraz Organizatora w czasie trwania Rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
 • W przypadku wypadku obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu oraz natychmiastowego powiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 • Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, media i sponsorów. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.